بازدید 3 ساعته حضوری
550 هزار تومان
مشاوره حضوری ، تعویض خاک و گلدان ، کوددهی
 • باغبان مجرب
 • بازدید حضوری
 • مشاوره قبل از بازدید به صورت تصویری
 • اخذ جداگانه هزینه خاک و کود
بازدید 5 ساعته حضوری
850 هزار تومان
مشاوره حضوری ، تعویض خاک و گلدان ، کوددهی
 • باغبان مجرب
 • بازدید حضوری
 • مشاوره قبل از بازدید به صورت تصویری
 • اخذ جداگانه هزینه خاک و کود
بازدید 8 ساعته حضوری
1.250 میلیون تومان
مشاوره حضوری ، تعویض خاک و گلدان ، کوددهی
 • باغبان مجرب
 • بازدید حضوری
 • مشاوره قبل از بازدید به صورت تصویری
 • اخذ جداگانه هزینه خاک و کود