نگهداری دوره ای 1 ماهه
900 هزار تومان
مشاوره گل و گیاه، آبیاری، کوددهی، هرس، تعویض خاک و گلدان، مراقب کلی
 • باغبان مجرب
 • 2 بار بازدید در ماه
 • بازدید حضوری
 • مشاوره قبل از بازدید به صورت تصویری
 • اخذ جداگانه هزینه خاک و کود
 • حداکثر زمان هر بازدید 3 ساعت
نگهداری دوره ای 3 ماهه
2.4 میلیون تومان
مشاوره گل و گیاه، آبیاری، کوددهی، هرس، تعویض خاک و گلدان، مراقب کلی
 • باغبان مجرب
 • 2 بار بازدید در ماه
 • بازدید حضوری
 • مشاوره قبل از بازدید به صورت تصویری
 • اخذ جداگانه هزینه خاک و کود
 • حداکثر زمان هر بازدید 3 ساعت
نگهداری دوره ای 6 ماهه
4.6 میلیون تومان
مشاوره گل و گیاه، آبیاری، کوددهی، هرس، تعویض خاک و گلدان، مراقب کلی
 • باغبان مجرب
 • 2 بار بازدید در ماه
 • بازدید حضوری
 • مشاوره قبل از بازدید به صورت تصویری
 • اخذ جداگانه هزینه خاک و کود
 • حداکثر زمان هر بازدید 3 ساعت
نگهداری دوره ای 12 ماهه
9 میلیون تومان
مشاوره گل و گیاه، آبیاری، کوددهی، هرس، تعویض خاک و گلدان، مراقب کلی
 • باغبان مجرب
 • 2 بار بازدید در ماه
 • بازدید حضوری
 • مشاوره قبل از بازدید به صورت تصویری
 • اخذ جداگانه هزینه خاک و کود
 • حداکثر زمان هر بازدید 3 ساعت